Performeren står ved en søyle sammensatt av håndblåste trakter. Hver av dem er unik og plassert overfor hverandre. Performeren fyller trakten på toppen med såpe. Såpen renner gjennom trakten. Mens performeren fortsetter å helle såpe i den øverste trakten, begynner trakten rett nedenfor også å fylles, og denne prosessen fortsetter jevnt og trutt i alle de påfølgende traktene. Fordi ende-kanalen til de forskjellige traktene har forskjellige bredder, tømmes noen trakter raskt mens andre blir mette lengre. Glasset på bunnen av søylen samler opp såpen, og derfor fortsetter prosessen med såpehelling utført av performeren til såpen stivner eller renner over bunntrakten.

Prosjektet inviterer betrakteren til å bruke forskjellige sanser i møtet med kunst: syn, lukt, lyd. Skulpturen kan leses som en hyllest til fluxus-kunstneren Tomas Schmits verk “cycle for water-pails”, som har inspirert dette prosjektet i stor grad.

Åsa Elida Wigum Skjetne (f.1997, Trondheim), har jobbet med blåst glass i to og et halvt år i Bergen og Oslo. Hun tar en bachelorgrad i billedkunst ved Kunsthøgskolen i Oslo. Arbeidene hennes er forskningsbaserte og undersøker forholdene rundt kunstproduksjon, likevel har de en praktisk tilnærming, til blant annet materialiteten av glass.

The performer stands by a column composed of hand-blown funnels. Each are unique, and placed above each other. The performer fills the funnel at the top with soap. The soap flows through the narrow conduit of the funnel. While the performer keeps pouring soap into the top funnel, the funnel immediately below begins filling up as well, and this process continues steadily in all subsequent funnels. Because the conduit of the different funnels has different widths, some funnels empty quickly while others stay longer full. The funnel at the bottom has no conduit, and therefore the process of soap-pouring carried out by the performer continues until the soap solidifies or overflows the bottom funnel.

The project invites the viewer to use different senses in the encounter with a work of art: sight, smell, sound. The sculpture can be read as a tribute to the fluxus artist Tomas Schmit’s work “cycle for water-pails”, which has greatly inspired this project.

Åsa Elida Wigum Skjetne (f.1997, Trondheim), has been working with blown glass for two and a half years in Bergen and Oslo. She is taking a bachelor’s degree in fine arts at Oslo national academy of arts. Her work is research-based, investigating the conditions of art production, but enjoys as well as a hands-on approach, the material feel of, among other materials, glass.

photo- Sigrid Erdal

Leave a Reply